കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

1131
629

Blogs

ശാസ്ത്രാവബോധ ദിനാചരണം

സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രാവബോധ ദിന സെമിനാറിൽ ഡോ. കെ.എ. ജാസ്മിൻ സൂക്ഷ്മജീവികളും ജനാരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നു

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344