കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

ഉയിര്‍നീര്

ഉയിര്‍നീര്

ഉയിര്‍നീര്
വെള്ളം ജീവന്റെ നിലനില്‍പ്പാണ്, ചലനമാണ്, സത്താണ്. എന്നാല്‍ വെള്ളത്തെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള അറിവ് പരിമിതവുമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്തോറും പിന്നെയും പിന്നെയും അറിയാനുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമാകും. വെള്ളത്തിന്റെ രാസ-ഭൗതിക-ജൈവ ഗുണങ്ങള്‍, വെള്ളവും പ്രകൃതിയും, ജലമലിനീകരണവും നിവാരണവും, വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ദുരുപയോഗങ്ങളും, വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങള്‍, ആഗോള ജലക്ഷാമം, വെള്ളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും കച്ചവടവും തുടങ്ങി അപരിമേയമായ ജലത്തെപ്പറ്റി അറിയേണ്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344