കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

1131
629

ഗണിതത്തിന്റെ അത്ഭുതലോകം(വിജ്ഞാനരാജി)

ഗണിതത്തിന്റെ അത്ഭുതലോകം(വിജ്ഞാനരാജി)

ഗണിതത്തിന്റെ അത്ഭുതലോകം
ഗണിതശാസ്ത്രം ഭയക്കുന്നവര്‍ക്കും സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഒരു പുതിയ ഗണിതാനുഭവം. അക്കങ്ങളുടെയും മറ്റു ഗണിതസങ്കല്‍പനങ്ങളുടെയും മൂര്‍ത്തമായ ആവിഷ്‌കാരം.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344