കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

തേനൂറുന്നവാക്കുകള്‍

തേനൂറുന്നവാക്കുകള്‍

തേനൂറുന്നവാക്കുകള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അഞ്ചാംപതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ഭാഷാജ്ഞാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും കാവ്യാസ്വാദനത്തിനും ഈ പുസ്തകം സഹായകമാണ്. വില 50രൂപ

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344