കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

Report of Peoples' Commission on Vembanad Eco System

Report of Peoples' Commission on Vembanad Eco System

വേമ്പനാട് ഇക്കൊ സിസ്റ്റെത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നിയോഗിച്ച വിദഗ്‌ധസമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344