കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന

AIPSN അംഗ സംഘടനകൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൽകിയ 10 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി.
അതോടൊപ്പം നവകേരള സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ
ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344