കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

വിജ്ഞാനോത്സവം 2016 സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം

വിജ്ഞാനോത്സവം 2016 സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം

എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജില്‍ വച്ച് നടന്ന വിജ്ഞാനോത്സവം 2016 'സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം ' സംസ്ഥാനതല പരിശീലനത്തില്‍ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് ഡോ.കെ.പി.അരവിന്ദന്‍ ക്ലാസ്സ് നയിക്കുന്നു.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344