കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

വിജ്ഞാനോത്സവം 2015 പോസ്റ്റര്‍

വിജ്ഞാനോത്സവം 2015 പോസ്റ്റര്‍

2015 വിജ്ഞാനോത്സവം

ജൂലൈ 21 സ്കൂള്‍ തലം ആഗസ്റ്റ് 8 പഞ്ചായത്ത് തലം നടക്കുന്നു.

2015 ലെ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിനുള്ള പോസ്റ്ററും, യുറീക്കാ ശാസ്ത്രകേരളം മാസികകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് മാസികകള്‍ കാണുക.

മാസികാ കോപ്പികള്‍

ക്ക് പരിഷത്ത് പ്രവര്‍ത്തകരെ സമീപിക്കുക. പരിഷത്ത് ഭവനുകളെ സമീപിക്കുക.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344