കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

News

യുറീക്ക സൂഷ്മജീവിപ്പതിപ്പ്

യുറീക്ക ദ്വൈവാരികയുടെ സൂഷ്മജീവിപ്പതിപ്പ് ഉടന്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നു.

എം.എല്‍.എ. / എം.പി. ഫണ്ടുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കണം

(സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തില് അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം)
വികസനം ഒരു സാമൂഹികപ്രക്രിയയാണ്. ജനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന നിത്യജീവിത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും സാമൂഹികമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നതിനാല്‍ അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരവും സാമൂഹികമാണ്. എന്നാലിന്ന് കേരളത്തിലുടനീളം വികസനനായകരെ സൃഷ്ടിക്കുംവിധം വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളാക്കിയും 'സംഭാവനകളാ'യും മാറ്റുകയാണ്. ഇതിനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നത് പ്രധാനമായും എം.പി/എം.എല്‍.എ. ഫണ്ടുകളാണ്.

കാറ്റലോഗ് 2016

2016 - 17 വര്‍ഷത്തെ കാറ്റലോഗ്.

Pages

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344