സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി

Parishad Bhavan,
Guruvayoor Road,
Thrissur.
Pin: 680004
Tel: 0487-2381344
[email protected]

ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ

ക്രമനമ്പർ പേര് ജില്ല ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐഡി
1 കെ ടി സുകുമാരൻ കാസറഗോഡ് 9495904944 [email protected]
2 ബാബു പി പി കണ്ണൂർ 9447647340 [email protected]
3 ടോമി എം എം വയനാട് 9447538614 [email protected]
4 ശശിധരൻ മണിയൂർ കോഴിക്കോട് 9447383916 [email protected]
5 അംബുജം കെ മലപ്പുറം 9446531343 [email protected]
6 സുനിൽകുമാർ കെ കെ പാലക്കാട് 9447531956 [email protected]
7 അജിത്കുമാർ ഓ എൻ തൃശ്ശൂർ 7736026042 [email protected]
8 ശാന്തിദേവി കെ ആർ എറണാകുളം 8281578188 [email protected]
9 ഷാജി വി വി ഇടുക്കി 9447511545 [email protected]
10 രാജീവ് എസ് എ കോട്ടയം 9446037812 [email protected]
11 ജയൻ ചമ്പക്കുളം ആലപ്പുഴ 9446792643 [email protected]
12 സത്യദാസ് സി പത്തനംതിട്ട 9496441710 [email protected]
9744797710
13 സുനിൽ ജി കൊല്ലം 9847816768 [email protected]
14 സുനിൽകുമാർ എസ് എൽ  തിരുവനന്തപുരം 7025656096 [email protected]
9447586495