കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങള്‍ - ആറ് ശാസ്ത്രനാടകങ്ങള്‍ (വിജ്ഞാനരാജി)

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങള്‍ - ആറ് ശാസ്ത്രനാടകങ്ങള്‍ (വിജ്ഞാനരാജി)

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങള്‍ - ആറ് ശാസ്ത്രനാടകങ്ങള്‍
വിദ്യാലയങ്ങളിലും യുവജനോത്സവങ്ങളിലും അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതും പഠനാര്‍ഹവുമായ ആറ് ശാസ്ത്രനാടകങ്ങള്‍.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344