കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

1131
629

പണം കഥ പറയുന്നു(വിജ്ഞാനരാജി)

പണം കഥ പറയുന്നു(വിജ്ഞാനരാജി)

പണം കഥ പറയുന്നു
പണം ഉണ്ടായതെങ്ങനെ? കറന്‍സിയും നാണയവും എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു? പണത്തിന്റെ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ധര്‍മമെന്ത്? തുടങ്ങിയ ധനശാസ്ത്രവിശകലനം.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344