കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് : ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിന്

കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രവർത്തകയോഗം

കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രവർത്തകയോഗം

നവകേരള നിർമിതി - കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രവർത്തകയോഗം ഡോ.പി.ഇന്ദിരാദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എ.പി. മുരളീധരന് വിഷയാവതരണം നടത്തി.

Products

Get in touch with us

Kssp in Social networks

Contact us

Head Office

Parishad Bhavan
Guruvayoor Road

Thrissur 680004

Tel: 0487-2381344