കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അക്ഷരപ്പൂമഴയുടെ പ്രീപബ്ലിക്കേഷന്‍ തീയ്യതി ഫെബ്രുവരി 28 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

Categories: Updates