കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിച്ചു രസിക്കാനും കണ്ടുരസിക്കാനും ഓര്‍ത്തു രസിക്കാനുമായി പുസ്തകപ്പൂമഴക്കുശേഷം അക്ഷരപ്പൂമഴ രണ്ട് സെറ്റുകളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.സെറ്റ് ഒന്നില്‍ 8 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‌‍ക്കായി 12 പുസ്തകങ്ങളും 8 മുതല്‍ 13 വയസ്സുവരെയുള്ളവര്‍ക്കായി 13 പുസ്തകങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Categories: Updates