അതിനുമപ്പുറമെന്താണ്? ശാസ്ത്രീയാന്വേഷണങ്ങൾ തുട ങ്ങുക ഇങ്ങ നെയാണ്. എന്താണ്; എന്തു കൊ ണ്ടാണ്; എങ്ങനെയാണ് എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളോട് ഭാവനയും ഉൾക്കാഴ്ചയും കാവ്യ ഭംഗിയും ഉൾച്ചേർന്നാൽ അതിമനോഹര കാവ്യങ്ങൾ പിറക്കും എന്ന അത്ഭുതമാണ് “അതിനുമപ്പുറമെ ന്താണ്?’ എന്ന കാവ്യസമാഹാരം കാണിച്ചുതരുന്നത്. – ശാസ്ത്രവും കവിത്വവും അതീവഹൃദ്യമായി ഇഴചേ രുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു രസതന്ത്രം ഇവിടെ കാണാം. മലയാള കവിതാ സാഹിത്യത്തിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യത്തിലും പി മധുസൂദനൻ മാത്രം തുറന്ന വഴി യാണിത്. യുറീക്ക, ശാസ്ത്രകേരളം മാസികകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങളായി കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ആ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നു.
– പരിഷത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളിലൂടെ, പാര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഈ സമാഹാരത്തിലെ കവിതകൾ പലതും മലയാളിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. കുട്ടികളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദി ക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന, ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവയത്രെ ഈ കവിതകൾ. ഒപ്പം അസാധാരണമാംവിധം ജീവിതഗന്ധിയും.

Categories: Updates