അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങള്‍ – ആറ് ശാസ്ത്രനാടകങ്ങള്‍ (വിജ്ഞാനരാജി)

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങള്‍ – ആറ് ശാസ്ത്രനാടകങ്ങള്‍
വിദ്യാലയങ്ങളിലും യുവജനോത്സവങ്ങളിലും അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതും പഠനാര്‍ഹവുമായ ആറ് ശാസ്ത്രനാടകങ്ങള്‍.