ജോലി നഷ്ടപ്പെടല്‍ ഭീഷണിയുള്ള അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും മാത്രമേ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ പുതിയ അദ്ധ്യാപക നിയമനങ്ങള്‍ നടത്താവൂ എന്ന കെ.ഇ.ആര്‍ പരിഷ്കരണ സമിതി നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പാക്കുവാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജാഗ്രതകാട്ടണമെന്ന് പരിഷത് പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിരവധി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്ള കെ.ഇ.ആര്‍ പരിഷ്കരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ന്യൂനതകള്‍ പരിഹരിച്ച് അടിയന്തിരമായി നടപ്പാക്കുവാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണം.

പ്രസ്താവനയുടെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുക.

Categories: Updates