ആഗോള താവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക പ്രാധാന്യവും വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകം. ശാസ്ത്രസംവാദ പരമ്പരയിലെ ഒരു പുസ്തകം

Categories: Updates