ആറന്മുള വിമാനത്താവളത്തെക്കുറിച്ച് പരിഷത്ത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈ മാസത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘുലേഖ ഇതാ ഇവിടെ വായിക്കാം

http://wiki.kssp.in/index.php/Aranmula_Airport

Categories: Updates