രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവന്റെ മഹത്തായ ശൃംഖല തകർക്കാൻ ഒരു വേട്ടകാരനും അവകാശമില്ല.
2019ലെ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി പുരസ്കാരം നേടിയ കൃതി
രചന- പി വി വിനേദ്കുമാർ
വില- 160 രൂപ

Categories: Updates