സംസ്ഥാനത്തു പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മുന്നൂറോളം ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങള്‍ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള നീക്കത്തില് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രസ്താവനയുടെ പൂര്‍ണരൂപം അറ്റാച്ച് മെന്റില് വായിക്കുക.

Categories: Updates