കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ശാസ്ത്രമാസികയായ യുറീക്കയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്ന ഓന്തും അരണയും തമ്മിലുള്ള നര്‍മഭാഷണങ്ങളില്‍നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തവ പുസ്തകമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഓന്തും അരണയും എന്ന രണ്ട് ജീവികളെ കഥാ പാത്രങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുസ്തകരചന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കുചുറ്റും നിത്യേനയെന്നോണം അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുക്തിരഹിത വിശ്വാസങ്ങളെ നര്‍മത്തില്‍ ഊന്നിയ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഈ കൃതി വിമര്‍ശനവിധേയമാക്കുന്നു.
രചന-വിജയന്‍ കോതമ്പത്ത്
വില- 100 രൂപ

Categories: Updates