കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രവർത്തകയോഗം

WhatsApp Image 2018-09-30 at 5

നവകേരള നിർമിതി കാമ്പയിന് ഡോ കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.