കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രവർത്തകയോഗം

നവകേരള നിർമിതി കാമ്പയിന് ഡോ കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.