ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിനാണ്. ‘പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണത്തില്‍ക്കൂടിയുള്ള ജീവജാതികളുടെ ഉല്പത്തി’ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്.
തുടക്കംമുതല്‍തന്നെ ഡാര്‍വിന്റെ സിദ്ധാന്തം നിരവധി വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്നും വെല്ലുവിളി നേരിടു ന്നുമുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് അതിശക്തമായി നിലനില്‍ക്കുകയും മുന്നോട്ടുകുതിക്കുകയുമാണ് പരിണാമസിദ്ധാന്തം. ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതിയുടെ ഫലമായി ലഭിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ സിദ്ധാന്തം കൂടുതല്‍ ശക്തമായിരിക്കുന്നു.
പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിനെക്കുറിച്ച് പല പുസ്തകങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികള്‍ ക്കുവേണ്ടിയൊരു പുസ്തകം അത്ര പ്രചാരത്തിലില്ല. ആ കുറവു പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം.
കുട്ടിക്കാലംമുതല്‍ മരണംവരെയുള്ള ഈ മഹാശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജീവിതം ഹൃദ്യമായി ഈ കൃതി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിനിരീക്ഷണം എന്ന നിഷ്പ്രയോജനമേഖലയില്‍ മാത്രം താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ കുട്ടി മഹാശാസ്ത്രജ്ഞനായി വളര്‍ന്ന കഥ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നു.
രചന-ഡോ എ എൻ നമ്പൂതിരി
വില-70 രൂപ

Categories: Updates