സുവര്‍ണ ജൂബിലി വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യ ശില്പശാല ഏപ്രില്‍ 26 നു തുടങ്ങും. വിശദാംശങ്ങള് അറ്റാച്ചുമെന്റില്‍ വായിക്കുക.

Attachment Size
silpa sala-1.jpg 519.76 KB
silpasala 2.jpg 469.21 KB
Categories: Updates