കോട്ടയം ഐ ടി ശില്പശാല ഡോ: ബി ഇക്ബാല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കോട്ടയം ജില്ലാ ഐ ടി ശില്പശാല ഡോ: ബി ഇക്ബാല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു