കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധ സമതി റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ (WGEEPഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്) മലയാള പരിഭാഷ പരിഷത്ത് തയ്യാറാക്കിയത് ഇവിടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാം. പ്രസാധകര്‍ക്ക് കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തി (CC-BY) ഈ പരിഭാഷ പുനരുപയോഗിക്കുവാനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും ഏവര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും.

Categories: Updates