കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് പുതിയ ബ്ലോഗ് നിലവില്‍ വന്നു. സന്ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ http://kssptvm.wordpress.com/ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Categories: Updates