വിജ്ഞാനോത്സവ വിജയികള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ് ഇന്നും നാളെയും തിരുവനന്തപുരം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തില്‍ നടക്കും. ജീവശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം എന്നി വിഷയങ്ങളിലെ പഠന പ്രോജക്ടുകള്‍ കോണ്ഗ്രസിലുണ്ടാകും. 110 കുട്ടികള്‍ പങ്കെടുക്കും.

Categories: Updates