തേനൂറുന്നവാക്കുകള്‍ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അഞ്ചാംപതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ഭാഷാജ്ഞാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും കാവ്യാസ്വാദനത്തിനും ഈ പുസ്തകം സഹായകമാണ്. വില 50രൂപ

Categories: Updates