കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാജാഥ 2015 നാട്ടുപച്ച ഫെബ്രുവരി 25 വരെ.

തൃശ്ശൂര്‍ കലാജാഥ ഫെബ്രുവരി 17ന് തിരുവില്ല്വാമലയില്‍ സമാപിക്കും.
എറണാകുളം കലാജാഥ ഫെബ്രുവരി 15ന് തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ സമാപിക്കും.
കൊല്ലം കലാജാഥ ഫെബ്രുവരി 13 ന് ഓച്ചിറയില്‍നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഫെബ്രുവരി 24 ന് പന്തളത്ത് സമാപിക്കും.
പാലക്കാട് കലാജാഥ ഫെബ്രുവരി 16 ന് മണ്ണാര്‍ക്കാട്നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഫെബ്രുവരി 25 ന് പാലക്കാട് സമാപിക്കും.

Categories: Updates