ഈ പുസ്തകം നെഹ്‌റുവിയന്‍ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തലാണ്. നെഹ്‌റു വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കതീതനാണെന്ന രീതിയിലല്ല ഈ ഓര്‍മപ്പെടുത്തല്‍ നട്ടുച്ചക്കുപോലും മൂടഞ്ഞല്‍ മഞ്ഞ് കനക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയില്‍ പ്രകാശം പരത്തുന്ന എന്തും എല്ലാംകൊണ്ടും പ്രസക്തമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ആ നിലയ്ക്ക് നെഹ്‌റുവിയന്‍ ഇന്ത്യയെ, അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ നെഹ്‌റുവിനെ ഓര്‍മിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു.
രചന -ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
പ്രസാധനം -ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
വില – 250 രൂപ

Categories: Updates