പണം കഥ പറയുന്നു
പണം ഉണ്ടായതെങ്ങനെ? കറന്‍സിയും നാണയവും എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു? പണത്തിന്റെ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ധര്‍മമെന്ത്? തുടങ്ങിയ ധനശാസ്ത്രവിശകലനം.

Categories: Updates