കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഐ.ടി. ഉപസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കി.

Categories: Updates