പരിഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രനിര്‍വ്വാഹകസമിതി മാര്‍ച്ച് 6,7 തീയ്യതികളില്‍ ആലപ്പുഴ ജനജാഗ്രതാ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടക്കുന്നു.

Categories: Updates