പരിഷത്ത് സമ്മേളനം 54 -ാം വാര്‍ഷികം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം