പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണത്തില്‍ അന്തര്‍ദേശീയ നിയമങ്ങള്‍ക്കും കരാറുകള്‍ക്കും പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്കുമെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യ മുണ്ട്. അതുപോലെത്തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തുമുള്ള പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും അത്തരത്തില്‍ പ്രാധാന്യ മുള്ള നിരവധി നിയമങ്ങള്‍ പാസ്സാക്കുകയും അവ നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തി ട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തണമെങ്കില്‍ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യധാരണ പൗരന്മാര്‍ക്കുണ്ടാകണം. അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യം മുന്നില്‍ക്കണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതിനിയമങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന്നായി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്.
വില 120 രൂപ

Categories: Updates