കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വജ്രജൂബിലി സംസ്ഥാനസമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്ത പുതിയ ഭാരവാഹികൾ ബി.രമേഷ് ( പ്രസിഡണ്ട് – തിരുവനന്തപുരം ) , ജോജി കൂട്ടുമ്മേൽ കോട്ടയം – ജന.സെക്രട്ടറി), പി.പി. ബാബു കണ്ണൂർ – ട്രഷറർ)

Categories: Updates