വേണം മറ്റൊരു കേരളം – വികസന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ജനകീയ ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളും ചലച്ചിത്ര സംവാദങ്ങളും നടത്തുന്നു. ഈ പരിപാടികള്‍ക്കായുള്ള പ്രവര്‍ത്തകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒക്ടോ. 5.6 തീയതികളില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ പരിസരകേന്ദ്രത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര പാഠശാല പ്രമുഖ സംവിധായകന്‍ പ്രിയനന്ദന്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യും.

Categories: Updates