മറ്റൊരു കേരളം സാദ്ധ്യമാണ്
മേഖലാ ശില്പശാല അജണ്ട
10 – 10.05 സ്വാഗതം
10.5 – 10.15 അദ്ധ്യക്ഷന്‍
10.15 – 10.30 ആമുഖം
10.30 – 11.15 വേണം മറ്റൊരു കേരളം : ക്യാമ്പയിന്‍ അവതരണം
11.15 – 12.15 ഗ്രൂപ്പ് ചര്‍ച്ച
12.15 – 1.00 റിപ്പോര്‍ട്ടിംഗ്, ക്രോഡീകരണം
1.00 – 1.45 ഭക്ഷണം
1.45 – 2.15 മേഖലാതല പരിപാടി അവതരണം
2.15 – 3.15 ചര്‍ച്ച
ഉന്നേണ്ടവ:
മേഖല ഏറ്റെടുത്ത വികസന ക്യാമ്പയിന്റെ വിശദമായ ക്യാമ്പയിന്‍ ആസൂത്രണം
മേഖലാതല സംഘാടക സമിതി
പ്രചരണം
മേഖലാതല ഉത്ഘാടനം
ഗൃഹസംവാദം
ജനസഭ
കലാജാഥ
പുസ്തക പ്രചരണ
വികസന പദയാത്ര
3.15 – 3.30 റിപ്പോര്‍ട്ടിംഗ്, ക്രോഡീകരണം
3.30 – 04 ആസന്നഭാവി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
സമാപനം

Categories: Updates