ജില്ലാകമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പരിശീലനം നടന്നു. വരമൊഴിയുടെ നിര്‍മ്മാതാവായ സിബുവാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്.

Categories: Updates