മലായാളം കംപ്യൂട്ടിങ്, കീടനാശിനി പ്രയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരിഷത്ത് വാര്ഷിക പ്രമേയങ്ങള്‍ അറ്റാച്ച്മെന്റില്‍ വായിക്കുക

Attachment

Categories: Updates