മാര്‍ച്ച് 22 അന്തര്‍ദേശീയ ജലദിനം.
ശില്പശാല
വിഷയം: ഖനനം ശാസ്ത്രവും നിയമവും
സ്ഥലം: തൃശ്ശൂര്‍ പരിഷത്ത് ഭവന്‍ (പരിസരകേന്ദ്രം)
സമയം: 10 മുതല്‍ 5 വരെ

Categories: Updates