ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ആഗസ്റ്റ് 2 ന് നടത്തിയ മാസികാ പ്രചാരണത്തില്‍ 1250 വാര്‍ഷിക വരിക്കാരെ കണ്ടത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സജീവമായി പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ആഗസ്റ്റ് 8,9 തീയതികളിലും പ്രചാരണം നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

Categories: Updates