മാർക്സിന്റെ പരിസ്ഥിതി ദർശനം – ജി മധുസൂദനൻ

മാർക്സിന്റെ പരിസ്ഥിതി ദർശനം – ജി മധുസൂദനൻ PTB memorial talk during 55th state conference of KSSP held at Sulthan Bathery, Wayanad, Kerala.