ഇത് ഒരു യാത്രയാണ്. യാത്രാവിവരണമല്ല. ഈ യാത്രയില്‍ നമ്മുടെ മുന്നില്‍ ഇന്ത്യയുടെ നാനാത്വം തെളിഞ്ഞുവരുന്നു. വൈവിധ്യങ്ങളുടെ വിസ്മയം നിറയുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളെ, കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളെ, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ, ഭാഷയെ, സംസ്‌കാരത്തെ, നിറമുള്ള കാഴ്ചകളെ… ഒപ്പം, സാമൂഹികമായ ഉള്‍ത്തുടിപ്പുകളെക്കൂടി അറിയാം.

Categories: Updates