ആഗസ്റ്റ ഏഴിനു നടത്താനിരുന്ന യുറീക്കാവിജ്ഞാനോത്സവം പഞ്ചായത്ത് യമുനിസിപ്പാലിറ്റി തല പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 14-ലേക്കു മാറ്റി.

Categories: Updates