സെപ്തംബര് 28 മുതല് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വര്ഷത്തെ വിജ്ഞാനോത്സവം സംബന്ധിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു സര്ക്കുലര്‍ അറ്റാച്ച്മെന്റില് വായിക്കുക.

Categories: Updates