ഈ വര്‍ഷത്തെോ വിജ്ഞാനോത്സവം സൂക്ഷമജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വിജ്ഞാനോത്സവത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന 12 പാനലുകളാണ് ഇവിടെ

Categories: Updates